Đó là một trong nhưng nội dung tại Nghị định số 161/NĐ-CP về thanh toán tiền mặt vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo nghị định này, đối với những khoản chi trả cho người thụ hưởng không có tài khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước thì các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước được chi trả bằng tiền mặt cho bên thụ hưởng.

Nghị định 161 còn quy định về phí giao dịch tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn bằng đồng Việt Nam (VND) trong giao dịch, thanh toán tại Việt Nam. Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Kho bạc Nhà nước được thoả thuận với các tổ chức, cá nhân về việc rút tiền mặt với số lượng lớn và việc thông báo trước khi có nhu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn.

Ngoài ra, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền thu phí giao dịch tiền mặt tại đơn vị mình. Mức phí giao dịch tiền mặt do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và niêm yết công khai phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Uy Minh

Tag :