Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

- Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần.

- Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong một ngày, nhưng không quá 48 giờ trong một tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

- Thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong một ngày đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Câu 2: Có mấy loại hợp đồng lao động?

a. 2 loại.

b. 3 loại.

c. 5 loại.