• Huy động trí thức kiều bào cho phát triển công nghệ
  • Đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức
  • Trí thức hiến kế để phát triển kinh tế
  • Cần đội ngũ trí thức tham mưu cho Thủ tướng
  • Huy động trí thức kiều bào cho phát triển công nghệ

  • Đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức

  • Huy động trí thức kiều bào cho phát triển công nghệ

  • Đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức

  • Trí thức hiến kế để phát triển kinh tế

  • Cần đội ngũ trí thức tham mưu cho Thủ tướng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 141 hội thành viên, 430 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, 101 cơ quan báo chí, tập hợp hơn 2,8 triệu hội viên. Tại cuộc họp, nhiều nhà khoa học, chuyên gia đề xuất cần có quy trình để lấy ý kiến các nhà khoa học và trí thức ngay từ đầu đối với việc xây dựng các dự thảo chính sách, các dự án, đề án lớn của nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần làm tốt hơn công tác tập hợp đội ngũ trí thức, kể cả trí thức Việt kiều; đề xuất, tham mưu cho Đảng, Chính phủ những vấn đề quan trọng cũng như tư vấn, giám định, phản biện xã hội về đường lối, chính sách, các chương trình, dự án kinh tế - xã hội...

T.Dũng